Vedtægter for foreningen:  DKK - Kalundborg.

§ 1. Navn og hjemsted

DKK - Kalundborg er en forening, der har hjemsted i Kalundborg Kommune, er stiftet d. 10-09-2014. Foreningen er en underafdeling af Dansk Kennel Klub, Kreds 2.

Foreningen har en hjemmeside http://www.hundetræning-kalundborg.dk

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for hundetræning med anvendelse af positiv forstærkning og at varetage hundeejernes og hundenes almene interesser i lokalsamfundet.           

Til fremme af dette formål kan foreningen afholde kurser i f.eks. følgende aktiviteter: agility, hvalpemotivation, ringtræning, unghundetræning, lydighedstræning, rallylydighed. Foreningen kan også arrangere teoriaftener, sociale arrangementer og stævner. DKK - Kalundborg følgerDansk Kennel Klubs programmer.

§ 3. Medlemskab

Medlemmer er alle, der er aktive i foreningen og vedkender sig nærværende vedtægter samt ikke er i kontingent restance. 

Personer der vil støtte foreningens arbejde men ikke træner aktivt, kan optages som passive medlemmer.

§. 4. Kontingent

Træningsgebyret betales to gange årligt ved sæsonstart og fastsættes på generalforsamlingen.

Forårssæson f.o.m. 1. februar t.o.m. 30 juni.    

Efterårssæson f.o.m. 1. august t.o.m. 30. november. 

Rettidig indbetaling af træningsgebyr er senest 14 dage før kursusstart eller umiddelbart ved tilmelding.

§. 5. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes fra træning af instruktøren på holdet, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlems-pligter som fastsat af Dansk Kennel Klub. Udelukkelse kan ankes til foreningens bestyrelse som kan ophæve eller fastholde udelukkelsen af foreningen.  

§. 6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.                               

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar måned. 

Generalforsamlingen varsles senest 1 uge før efterårs sæsonen slutter, ved meddelelse på træningspladsen og på foreningens hjemmeside.

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15år og ikke er i kontingentrestance. I økonomiske spørgsmål har dog kun medlemmer, der er fyldt 18 år stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. For at forslaget kan behandles, skal forslagsstiller være tilstede på generalforsamlingen. 

Endelig dagsorden skal fremsendes via mail til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§. 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Budgetforslag

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Valg af revisor 

Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 1 medlem forlanger det.

Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.       

Det godkendte referat offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det med angivelse af forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse - dog ikke i juli, november og december måned.

Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være autoriseret instruktør hos Dansk Kennel Klub. Derudover vælges en suppleant. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Kalundborg Kommune. 

Valgturnus er som følger: 

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget, det tilstræbes, at formand og kasserer ikke udskiftes samme år.

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren, som repræsenterer foreningen i alle forhold.

§ 12. Daglig ledelse

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen.                                                                          

De autoriserede instruktører har ansvar for det enkelte kursus. 

§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal afgive regnskab for det foregående år til revisoren. 

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med kasserens og revisorens påtegning og underskrift.

Regnskabet sendes til Dansk Kennel Klub, kreds 2. 

§ 14. Revision

Regnskabet revideres af den valgte revisor for foreningen. 

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 16. Foreningens opløsning

Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette bliver vedtaget med 2/3-del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum. 

Såfremt foreningen opløses skal eventuelle gældsforpligtelser afvikles, inden midlerne videregives.

§ 17. Foreningens midler

Ved foreningens opløsning overgår foreningens materiel og midler til Dansk Kennel Klub, Kreds 2, som arbejder for fremme af hundesagen, herunder træning af hunde til gavn for hundes færden i offentligheden og for ejernes ansvar og hensynstagen til samfundet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10-09-2014.

Næste ordinære generalforsamling afholdes i januar 2016

Seneste kommentarer

01.10 | 07:06

Jeg har en hvalp labrador på 3 måneder. Jeg vil melde ham til hvalpetræning. Jeg håber der er ledige pladser i oktober hold.
Mvh, Fati & Simba

28.09 | 17:37

Jeg har en hvalp på tre måneder, jeg gerne gå til træning med.
Det er en lille blandingshvalp

21.09 | 11:28

Jeg har en hundehvalp Malou ca3.5 md hun trænger meget til træning. Hun bider børn og mig

18.09 | 12:34

Hej, jeg har en hvalp på 9 uger, som jeg gerne vil gå til træning med. Vil i sende en besked, når i ved hvornår næste kursus er

Del siden